Menu

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen
van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij
Manifestations of andere bijbehorende activiteiten, producten of
diensten van welke aard ook aan Klant levert, ook indien deze producten
of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.
(hierna genoemd: Manifestations activiteiten)
b. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van
Klant/leveranciers/partners/artiest (hierna genoemd: Klant) wijst
Manifestations uitdrukkelijk van de hand.
c. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de
Algemene Voorwaarden overeenkomen. Manifestations is gerechtigd de
Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde algemene voorwaarden van
toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde algemene
voorwaarden zijn op de website van Manifestations raadpleegbaar.
d. Op de Overeenkomst zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de
Evenementhouder van het Evenement. Indien nog niet in het bezit van
Klant, zal de Evenementhouder op verzoek de algemene voorwaarden van de
Evenementhouder toezenden.

2. Totstandkoming Overeenkomst
a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen,
daaronder begrepen advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de
website van Manifestations vrijblijvend.
b. Met het bezoeken van de evenementen/expo’s/festivals, of aankoop bij
Manifestations, stemt de bezoeker automatisch in met deze algemene
voorwaarden. Dit geldt ook voor de leverancier, partner, deelnemer,
klant, kunstenaar of artiest.
c. Bij het onderdeel waarvoor tickets worden verkocht, is de organisator
niet aansprakelijk bij wijzigingen in het programma.
d. De koper verklaart zich door het kopen van het ticket, of ook door
het bezoeken van het festival/evenement zich ook op voorhand met de
huisregels akkoord.
e. Als er tickets worden verkocht via een dienst zoals Ticketscript,
zijn de servicekosten voor die dienst en kunnen op geen enkele mogelijke
manier verhaald worden op organisator.
f. Soms komt het voor dat er een actie is, bv voor museumkaarthouders,
winacties, of acties van partners, of prijsacties, die mensen hebben
geluk gehad, daar vallen geen rechten aan te ontlenen. Vind je dat je
een bijzonder geval bent en hierover een naar gevoel hebt, stuur dan een
mailtje, dan kijken we per geval of we je toch kunnen helpen.

3. Algemene Regels
a. Het is de bezoeker niet toegestaan geld te verdienen aan het
festival, door bv het maken van foto’s, verkopen van goederen of
aanbieden van diensten, etc.
b. Fotografie/ Ik wil graag foto’s maken tijdens Manifestations
(pre-)events: Dat mag (mits er geen geld verdiend wordt, dan overleg),
alleen voor professionele camera’s gelden er andere regels: (na
aanmelding) mogen fotografen overal fotograferen, mits ze de foto’s op
origineel formaat en zonder tekst/logo’s etc door het beeld, delen met
de organisatie van het festival, op dezelfde dag (via WeTransfer), zodat
wij de foto’s voor niet-commerciële doeleinden en eigen promotie kunnen
gebruiken. Fotografen mogen vooraan staan, maar dienen zich te gedragen
als gast: niet zonder overleg het podium bestijgen, en niet storen met
het optreden of het zicht/beeld van het
optreden/lezing/performance/beeld, geen kleedkamers binnendringen, etc.
c. Met het bezoeken van het festival/event/party/expo ga je automatisch
accoord met deze regel. Dit geldt ook voor artiesten/medewerkers/etc.
Wij staan niet toe dat er mensen geld verdienen aan ons festival, zonder
vooraf overleg en schriftelijke, duidelijke toestemming.

4. Aansprakelijkheid
a. Bezoekers betreden het festival/feest/expositie-terrein en wonen het
evenement bij op eigen risico. De organisatie van het evenement is niet
aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan bezittingen van
bezoekers. De eventuele aansprakelijkheid van de organisatie is beperkt
tot het bedrag dat haar verzekeraar in het betreffende geval uitkeert.
b. De bezoeker is er mee bekend dat er tijdens het evenement harde
muziek ten gehore wordt gebracht. De organisatie adviseert bezoekers om
gehoorbescherming te dragen en om regelmatig naar een omgeving te gaan
waar geen muziek ten gehore wordt gebracht om het gehoor rust te gunnen.
Wel vraagt de organisatie om bij klachten direct contact op te nemen met
de directie manifestations.nl@gmail.com of aan het team te vragen of
directie in de buurt is, zodat deze direct kan anticiperen en z.n.
adequate maatregelen kan nemen (dus niet aan willekeurige vrijwilliger
of geluidsman). Dit geldt ook bij overige
klachten/tips/adviezen/geluidsoverlast/etc: svp tijdig en bij de juiste
personen melden.
c. De organisatie is niet aansprakelijk voor wijzigingen of afwijkingen
in het programma. Voorts is de organisatie niet verantwoordelijk voor de
inhoud van de programmaonderdelen.
d. De kunstenaar/deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het
functioneren van zijn werk. Is het werk niet functioneel tijdens het
festival, dan maakt de kunstenaar geen aanspraak op de eerder
afgesproken (transport/onkosten/fee/horeca/etc-)vergoeding.
e. De artiest/kunstenaar is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten
voor een verzekering, en anders zelf aansprakelijk, in geval dat zijn
kunstwerk schade aan mensen of goederen of immateriële goederen, waarden
aanbrengt.
f. Kunstwerken, medewerkers en artiesten gaan, voor zover de algemene
festivalverzekering toelaat, mee in de algemene evenementenverzekering.
De eventuele aansprakelijkheid van de organisatie is beperkt tot het
bedrag dat haar verzekeraar in het betreffende geval uitkeert.
g. Kunstwerken worden geëxposeerd in een omgeving met veel interactieve
werken, de kunstenaar dient er rekening mee te houden dat zijn werk door
ca 15.000 bezoekers gaat worden aangeraakt. En dient zelf adequate
maatregelen te nemen, indien dit niet de bedoeling is. Adequate
maatregelen zijn niet de organisatie een mailtje/telefoontje/sms-je
sturen dat de organisatie dit dient op te lossen, of de vrijwilligers
vragen dit te doen. De kunstenaar dient hier zelf een deugdelijke
oplossing voor te vinden. De organisatie zal proberen, zoveel mogelijk
de kunstenaar tegemoet te komen en te willen helpen, binnen haar
mogelijkheden, maar wijst de kunstenaar erop dat hij hier zelf een
actieve rol in speelt. Het wordt de kunstenaar tevens aangeraden zelf
evt verlengsnoeren, apparatuur en verlichting mee te brengen. En zelf
zoveel mogelijk bij het werk aanwezig te zijn, dat is eveneens goed ivm
pers en netwerken. Het achteraf sturen van een factuur met eigen
reparatie uren wordt niet geaccepteerd. Onze evenementen zijn ideëel, en
draaien op vrijwilligers en sponsors. Er wordt niet gewerkt met
commerciële tarieven. Iedereen probeert zo hard mogelijk het festival
tot een succes te maken. Bij toch een evt ontstane schade dient onze
schade procedure te worden gevolgd, die is op verzoek en bij relevantie
verkrijgbaar.
h. De eventuele aansprakelijkheid van de organisatie is beperkt tot het
bedrag dat haar verzekeraar in het betreffende geval uitkeert.
i. Onder kunstwerken wordt ook verstaan: onderdelen hiervan, performance
attributen, kleding, klimtuigjes, apparatuur, lunchpakketten,
eigendommen, etc.

5. Overmacht
a. De organisatie kan het evenement verschuiven naar een andere datum of
een andere locatie of zelfs annuleren als sprake is van overmacht.
‘Overmacht’ dient in dat kader ruim opgevat te worden en omvat onder
meer ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand,
slechte weersomstandigheden, afhankelijkheid van partners, etc.

6. Overige Bepalingen
a. Bezoekers dienen zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen
van de organisatie, en bevoegde instanties. Indien de organisatie dit
redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het
evenement heeft zij het recht de bezoeker de (verdere) toegang tot het
evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt
te verwijderen.
b. Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het
evenement en de bezoekers en worden opnamen openbaar gemaakt of
verveelvoudigd. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot
het maken van voornoemde opnamen en exploitatie daarvan zonder dat de
organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of
zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht
draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de
organisatie. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het
recht zicht te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.
c. Registratie van het evenement zonder uitdrukkelijke voorafgaande
schriftelijke toestemming van de organisatie in welke vorm dan ook,
waaronder begrepen het professioneel fotograferen, filmen en het maken
van geluids- en/of beeldopnamen, is verboden, alsook nadruk van en/of
overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken. Zie
ook het eerder genoemde onderdeel fotografie.
d. Om de organisatie in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke
verplichtingen dienen bezoekers zich op verzoek te kunnen identificeren.
Dit geldt onder meer in het kader van de Drank- en Horeca Wetgeving,
waaruit volgt dat aan bezoekers onder de 18 jaar geen alcohol wordt
geschonken.
e. Roken is niet toegestaan in tenten en (tijdelijke) gebouwen,
uitgezonderd eventuele daarvoor bestemde rookruimtes. Eventuele ten
gevolge van de overtreding door de bezoeker aan de organisatie opgelegde
boetes zullen op de bezoeker worden verhaald. Ook overkappingen of
tenten die lijken op overkappingen hebben in het verleden geleid tot
discussies met de Voedsel en Waren Autoriteit, die zij hebben gewonnen.
En die boetes zijn niet mis. Dus: rook je, dan betaal je.
f. Het is niet toegestaan om tijdens het evenement gevaarlijke dieren
mee te nemen. Het is voorts niet toegestaan om op het terrein,
risicovolle activiteiten te ondernemen, te tattooeren, vuur(tjes) te
maken e/o commerciële activiteiten te verrichten, e/o zich op enige
wijze aanstootgevend, discriminerend of beledigende uit te laten of
dergelijke tekens te dragen of te verspreiden.
Dat geldt ook voor ons team, kunstenaars, en ook mbt onverantwoord
alcohol- en drugsgedrag: dat wordt niet geaccepteerd. Het team wordt
niet toegestaan drugs of alcohol tijdens of vlakvoor de diensten te
gebruiken.
g. De organisatie heeft het recht om bezoekers de toegang tot het
evenement te ontzeggen als men zich niet aan deze regels houden of
aanwijzingen van de organisatie niet opvolgen. In het algemeen is daar
sprake als de openbare orde of veiligheid tijdens het evenement in
gevaar komt.

Ten slotte: Bij geluidsoverlast/klachten/ontbrekende snoertjes of
onderdelen of onderdelen van afspraken/tips vraagt de organisatie direct
contact op te nemen met de directie manifestations.nl@gmail.com of aan
het team te vragen of directie in de buurt is, zodat deze direct kan
anticiperen en z.n. adequate maatregelen kan nemen (dus niet aan een
willekeurige vrijwilliger of geluidsman).
Svp tijdig en bij de juiste personen melden.